Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Hardcore 2009 aneb zimn stanovn

Strvit vkend pod stanem? Bez problmu.
Strvit vkend pod stanem ve Vsetnskch vrch? Pro ne?
Strvit v noru vkend pod stanem ve Vsetnskch vrch? To je ovem vzva!


Listing eventu GC1HXB3 Hardcore 2009 byl u na prvn pohled vce ne zajmav: o norovm vkendu se vydat do Vsetnskch vrch a pod stanem i pod irkem, jak m kdo rd, vydret na louce nedaleko Vysok (1024 m) nejmn jednu noc.

Zaali jsme tedy shnt potebnou vbavu, na jejm prvnm mst byly snnice: do tboit je to z nejbliho parkovit necel ti kilometry s pevenm dvst metr a s plnou poln na zdech se snhem brod opravdu tko.
Spacky, stan a dal poln vbavu jsme mli vyzkouen u z cesty do Norska, dokoupili jsme u jen zsoby proviantu, kvalitn boty do snhu a zaali odkrtvat posledn zbvajc as do zatku akce.
Jak dny ubhaly, zimn poas bylo mn a mn zimn, slunko vesele svtilo a vky snhu uvdn v nmi pravidelnch sledovanch relacch se den ode dne sniovaly.
V poslednm ppravnm tdnu snnice klesaly v ebku potebnho vybaven stle n a v zvru pprav ze seznamu vypadly pln.

Veer ped odjezdem pro jistotu jet probrm zimn vbavu v aut - rychle do Mototechny pro tan lano pro ppad nouze, z truhly ped panelkem do igelitov taky nabrat dv kila psku se sol, skldac enijn lopatku z auta ani nevyndvm - a jsme pipraveni na ve!

Pohled na pedpokldan vvoj poas dostupn na serveru medard-online.cz v rmci projektu Medard provozovanho stavem informatiky AV R je neradostn - sobotn dopoledne slibuje d隝 nad Brnem, srky se v prbhu dne budou pesouvat nad Beskydy a po mal non pestvce m propret i nedln dopoledne.

Stanovn na snhu je sice hard, ale stanovn v mokrm snhu na podmen louce s prkou nad hlavou je hard dvojnsobn - hodnocen dvakrt pt hvzdiek si musme zaslouit, jedeme!


Rann vstvn rd nemm (lidov moudrost "a vstvm kdy vstvm, stejn se probouzm a v devt" m nco do sebe), ale co se d dlat - ped sedmou hodinou mme auto pln a vyrme na druh konec republiky.

Cesty jsou przdn, kilometry na tachometru nabhaj a kdy ns Brno msto pedpovdan deov pehky vt slunkem plae vykukujcm skrze mraky, je jasn, e matematick modely poas natst maj sv mouchy.
Dobrou nladu vylepuje i autonavigace, kter nem potuchy o nov silnici za Olomouc a sveep tvrd, e jedeme po poli a mme se co nejdve vrtit na asfalt.

V poledne jsme na doporuenm parkoviti. Slunce svt, jaro je v plnm proudu, ale silnice, kterou se musme vydat vzhru k tboiti, spe ne silnici pipomn skaskou ledovou drhu. Funme do kopce, dvme pozor na kluzk led. Pot nm tee po ele a hlavou se hon mylenky, e o patnct stup Celsia ni teplota by nebyla na kodu...
Pkr stoupn kon a o pr okamik pozdji vidme na kraji lesa prvn oputn bivak. Pobl je na sloupku pibita cedule s kouzelnou vtou: "Pro ty, kte netou listingy, jsou souadnice tbora nsledujc:....". Vchoz souadnice eventu jsou od tboit vzdleny asi dvst metr a ptenm nonm poutnkm to patrn ulo :) 

Zdolvme posledn metry a ped nmi se objevuje destka stan se vztyenou modrou eventovou vlajkou - jsme na mst! Zdravme se s "astnky zjezdu", kte dorazili ped nmi a hledme msto pro stan. Ten n u m hodn najeto a rozhodn nepat do kategorie "extreme outdoor", take volme msto v zkrytu lesa. I tak si s nm erstv vtr pohazuje a kolkm a rm vnujeme velkou pozornost. Mezitm se potkvme s eskobudjovickm keerem a kamardem J.B.Santinim, kter dorazil ji v noci (a jeho byl ten oputn bivak na souadnicch eventu :) Odpoledne je pohodov a co dl keer, m-li as? Kekuje! Vydvme se spolu zalogovat GC1CV30 (VK-37) Laduv pramen. Zpadn pstupov trasa od tboit nejprve strm pad ke studnce a po spnm zalogovn se musme rozbedlm snhem a bahnem vydrpat zpt. U tto keky jsme bhem eventu nebyli ani prvn ani posledn, poet zznam se zde bhem dvou dn zdvojnsobil. Prochzka to byla vborn a msto je to hezk, dky za keku!

Veee

Veee

Za hodinku jsme zptky v tboe, kde mezitm vyrostly dal nov stany.
Dal nm znm jihoesk keer Citeka tu vythl maetu a pustil se do ppravy tborku. Maetu evidentn v ruce poprv nem a pi pohledu na nj mi v hlav zn: "kaj mu zahradnk. Do prce je jako kat..."
Teplo ohn lk a kolem je za chvilku plno. Dokonce se objevuj pekky, koluj roztodivn ivotabudie a nlada je skvl. Slunce zapad a po kopcch se zan natahovat veern ero. Hlavn organiztor eventu WAV bhem sv uvtac ei naznail, e mstn guru Grako sice nesm ani naznaovat, ale ty papry, kter u koluj kolem ohn by pro ns mohly bt zajmav - a bhem chvilky je vtina tbora ponoena do een mysterky GC1MDA4 Polana 937m.

em, e, eme...

em, e, eme...

Prvn zdrhel - je poteba vydlit tinctimstn slo a to kalkulaka v mobilu nebere. Nezbv ne zatrat po hluboko zasutch kolnch vdomostech a pustit se do dlen run. Jde to pmalu. Citeka vytahuje "chytr" mobil s Excelem, ale nikdo netu, jak se s tm zachz a tak se vracme k tukm a papru.
Uf, trvalo to, ale meme se pustit do dosazovn vsledku do tabulky. V tom se ozv Grakv hlas: "..tak ptel, vloudila se mal chyba, ve druhm sloupci druhho dku m bt nula..." a o chvilku pozdji "..tak jet jedna chybika, vte co, j vm ty souadnice radji nadiktuju" a v tsnm hlouku kolem nj se rozzily obrazovky navigac.
V nslednm nonm FTF zvod po zledovatlch lesnch cestikch vyhrvaj mlad nohy a kdy se spolu s J.B.Santinim dostvme na finlku, logbook u je naat.
Bhem chvilky u keky nen k hnut a mm pocit, e u nikdo netu, kde byla ta keka vlastn schovna :)

Hromadn logovn

Hromadn logovn

Zbava pak u tborku jede dlouho do noci, ale nava po pernm dni je silnj, jdeme se zavrtat do spack. Pedpov na noc se nemlila, opravdu lehce sprchlo, stejn tak rno ns pivtalo lehkm detkem, nikomu to ale nladu u sndan zd se nekaz.

Rno po deti

Rno po deti

Jeden hardcore zitek ns cestou dom ekal na D1, kter se bhem snen nad Vysoinou zmnila v kluzit, ale takov drobnost u nm dobrou nladu z eventu nemohla zkazit.

Moc dky vem, kte se na pprav i realizaci podleli, zvlt WAVovi a Grakovi, byla to podaen, pohodov akce!

THomas f/P vstin napsal ve svm Attended logu:

Tenhle event ml jednu obrovskou vhodu, pirozen self-selekce vybrala pouze ty dostaten pratn, zkuen, ale i odvn lidiky kte si maj veer u ohn o em povdat. Je fantastick e mnoz z nich strvili vce jak deset hodin cestou, astn klouzali zledovatlou pinou do kopce a s neoblomnou vervou si v rozmoen snhov bece stavli svj pbytek a to ve jen proto, aby dostaten zdraznili to fantastick blznovstv, co ns ene za spolenm clem. Jsem poctn, e jsem se s Vmi mohl potkat, pni Kaei a Kaerky.

A my doufme, e se budeme moci nejen s nm, ale i s dalmi pny Kaery a Kaerkami za rok na Polan opt potkat!


[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota